nav Searchuser
PT Prima Agro Tech

PT Prima Agro Tech Indonesia 印尼

qrcode

PT Prima Agro Tech Indonesia 印尼

PRIMA AGRO TECH于2008年在印尼雅加达成立,业务领域在农用生物技术产品的研发与销售。公司与研究机构合作开发并检验产品,旨在为市场提供更加环保、有效,且成本更低的创新产品,以提高作物产量,为农民创收。 查看更多>>
关注  咨询 
留言